Zoznam odpadov

Odpady kategórie O – ostatné odpady

Číslo odpadu

Názov druhu odpadu

020104

Odpadové plasty okrem obalov

020107

Odpady z lesného hospodárstva

020109

Agrochemické odpady iné ako uvedené v 020108

020203

Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

020204

Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

020501

Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

020601

Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

020704

Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

030105

Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 030104

030308

Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu**

040222

Odpady zo spracovania textilných vlákien

080201

Odpadové náterové prášky

080410

Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 080409

100101

Popol, škvára a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 100104

100102

Popolček z uhlia

100103

Popolček z rašeliny a neupraveného dreva

101201

Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

101203

Tuhé znečisťujúce látky a prach

101208

Odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní

101301

Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

101306

Tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 101312 a 101313

101307

Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

101311

Odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 101309 a 101310

101313

Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 101312

101314

Odpadový betón a betónový kal

120102

Prach a zlomky zo železných kovov

120103

Piliny a triesky z neželezných kovov

120104

Prach a zlomky z neželezných kovov

120105

Hobliny a triesky z plastov

120113

Odpady zo zvárania

120115

Kaly z obrábania iné ako uvedené v 120114*

120117

Odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 120116

120121

Použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 120120

150105

Kompozitné obaly

150106

Zmiešané obaly

150109

Obaly z textilu

150203

Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 150202

160119

Plasty

170101

Betón

170102

Tehly

170103

Škridly a obkladový materiál a keramika

170107

Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 170106

170302

Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 170301

170411

Káble iné ako uvedené v 170410

170504

Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503

170506

Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505

170508

Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 170507

170604

Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a v 170603

170802

Stavebné materiály na báze sadry iné ako v 170801

170904

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901,170902 a 170903

180203

Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

190305

Stabilizované odpady iné ako uvedené v 190304

190307

Solidifikované odpady iné ako uvedené v 190306**

190501

Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

190502

Nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu

190503

Kompost nevyhovujúcej kvality

190801

Zhrabky z hrablíc

190802

Odpad z lapačov piesku

190805

Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

191001

Odpad zo železa a ocele**

191201

Papier a lepenka**

191202

Železné kovy**

191203

Neželezné kovy**

191204

Plasty a guma**

191205

Sklo**

191207

Drevo iné ako uvedené v 191206**

191208

Textílie

191209

Minerálne látky napríklad piesok, kamenivo

191302

Tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191301

191304

Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191303

191306

Kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 191305

200202

Zemina a kamenivo

200203

Iné biologicky nerozložiteľné odpady

200301

Zmesový komunálny odpad

200302

Odpad z trhovísk

200303

Odpad z čistenia ulíc

200304

Kal zo septikov

200306

Odpad z čistenia kanalizácie

200307

Objemný odpad

200308

Drobný stavebný odpad

* - k uvedeným druhom odpadov je potrebné z dôvodu viskozity odpadu, sekundárnej nasiakavosti odpadu, jeho výraznej nestability v telese skládky preukázať fyzikálne vlastnosti odpadu (hraničný obsah sušiny, vlhkosť odpadu, spätná nasiakavosť vlhkosti odpadom .....) príp. odborný posudok

**- jedná sa o odpady zo spracovania, ktoré sú znehodnotené a nie je ich možné zhodnotiť


© 2000 - 2023