Informácie

Obchodný názov: Skládka Cerová s.r.o.

Sídlo: Cerová 441, Cerová 906 33

Zapísaný v obchodnom registri: OS Trnava, Odd.:Sro,Vl.:36382/T

Štatutárny orgán: JUDr. Peter Vrábel , konateľ spoločnosti

ICO: 48315630

DIČ: 2120131486

IC pre DPH: SK2120131486

 

Dokumenty

Cenník odpadov a služieb od 1.7.2022

www.skladkacerova.sk/data/File/cennik%20skladky%20072022.pdf

www.skladkacerova.sk/data/File/cennik0722/cennik%20skladky%20doprava%20a%20slu%C5%BEby%20072022.pdf

 

 

 

Rozhodnutie 3019/OIPK-737/05-Kk/370350104

Rozhodnutie 3866-7580/37/2012/Sob/370350104/Z1

Rozhodnutie 8322-40245/37/2015/Sob/370350104/Z4

Rozhodnutie 3138-15209/37/2016/Sob/370350104/Z4-SP

Rozhodnutie 6994-7377/37/2016/Sob/370350104/Z3

Kolaudačné rozhodnutie 8394-40648/37/2016/Sob/370350104/KR-Z4

Rozhodnutie 8390-41779/37/2016/Sob/370350104/Z5-SP

Rozhodnutie 530-3844/37/2017/Sob/370350104/Z6

Rozhodnutie 3133-11145/37/2018/Sob/370350104/Z7 


© 2000 - 2023